Instagram

@nutribulletpolska
 Oficjalna polska strona NutriBullet - urządzenie, które przywraca witalność i energię! 🍌🍓🍹

Regulamin promocji "Cyber Monday"

 

REGULAMIN PROMOCJI „Cyber Monday”

2 grudnia 2019

 

Postanowienia ogólne

 • Promocja pod nazwą „Cyber Monday” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
 • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Cyber Monday”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
 • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 Czas trwania Promocji

 Zasady Promocji

  • Promocja obejmuje tylko zamówienia, których wartość jest większa lub równa 50 zł (bez względu na to jakie produkty składają się na zamówienie oraz bez względu na ich liczbę)
  • Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z darmowej dostawy, jeżeli spełni warunek opisany w pkt. 3.1
  • Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl, www.mango.pl, www.walkmaxx.pl., nutribullet.pl., www.rovus.pl.
  • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop.
  • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
  • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

Warunki uczestnictwa w Promocji

  • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  • W Promocji nie mogą brać udziału:
   • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
    z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 

Reklamacje

  • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
   z dopiskiem „Cyber Monday” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Postanowienia końcowe

  • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl