Regulamin promocji "Happy Hours"

REGULAMIN PROMOCJI „Happy Hours”

26 września 2018

 1. Postanowienia ogólne
  • Promocja pod nazwą „Happy Hours” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).
  • Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Happy Hours”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.
  • Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.
  • Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 2. Czas trwania Promocji

  • Sprzedaż produktów objętych Promocją rozpocznie się w dniu 26 września 2018 r. o godz. 8:00, a zakończy w dniu 26 września 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online mango.pl www.delimano.pl , www.dormeo.pl, www.topshop.pl www.nutribullet.pl www.walkmaxx.pl
  • Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z Promocji z powodu wyczerpania się stanu magazynowego produktów.
  • Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

 1. Zasady Promocji
  • Promocja obejmuje wszystkie produkty dostępne na stronach wymienionych w pkt 2.2 bez względu na to czy są już objęte promocją czy oferowane są w cenach regularnych.
  • Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z rabatu wysokości 10% ceny produktu oferowanej przed startem promocji „Happy Hours” (bez względu na to czy była to cena regularna czy promocyjna). Rabat zostanie naliczony po wpisaniu w koszyku kodu rabatowego 10MNIEJ (skorzystanie z kuponu promocyjnego „Happy Hours” wyklucza korzystanie z innych kodów rabatowych).
  • Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach internetowych: mango.pl www.delimano.pl , www.dormeo.pl, www.topshop.pl www.nutribullet.pl www.walkmaxx.pl
  • Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.
  • Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop oraz Mango.
  • Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.
  • Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.
 1. Warunki uczestnictwa w Promocji
  • Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:
   • Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
   • Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   • W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).
  • W Promocji nie mogą brać udziału:
   • Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
   • Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
    z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 

 1. Reklamacje
  • Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem „Happy Hours” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.
  • Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.
  • Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
  • Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.
  • O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe
  • Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl