Instagram

@nutribulletpolska
 Oficjalna polska strona NutriBullet - urządzenie, które przywraca witalność i energię! 🍌🍓🍹

Regulamin promocji "Malejące Rabaty"

REGULAMIN PROMOCJI „MALEJĄCE RABATY”

Marzec 2018

 1. Postanowienia ogólne

1.1.    Promocja pod nazwą „Malejące Rabaty” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9, (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2.    Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Malejące Rabaty”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3.    Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4.    Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.    W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując zakupów według zasad określonych w pkt.3.

2. Czas trwania Promocji

2.1.Sprzedaż produktów, których zakup uprawnia do wzięcia udziału w Promocji rozpocznie się w dniu 01 marca 2017 r. o godz. 00:01, a zakończy w dniu 11 marca 2017 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.nutribullet.pl

2.2.Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do: skrócenia okresu trwania Promocji
z powodu wyczerpania się produktów, lub wydłużenia okresu Promocji. W obu przypadkach informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.nutribullet.pl

2.3.Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

3. Zasady Promocji

3.1.    Promocja obejmuje wybrane produkty dostępne w ofercie Organizatora. Liczba produktów jest limitowana.

3.2.    Promocja nie obejmuje:

  • Produktów przecenionych lub będących w promocji
  • Ofert specjalnych

3.3.    Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2, Uczestnik otrzymuje rabat, którego wartość wynika z poniższej tabeli:

01.03.2017

15%

02.03.2017

14%

03.03.2017

13%

04.03.2017

12%

05.03.2017

11%

06.03.2017

10%

07.03.2017

9%

08.03.2017

8%

09.03.2017

8%

10.03.2017

8%

11.03.2017

8%

 

3.4.    Promocja nie łączy się z innymi Promocjami i ofertami specjalnymi a także nie obejmuje materacy.

3.5.    Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.nutribullet.pl w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango, a także zakupów za pośrednictwem infolinii oraz drogą SMS uprawniającą do zamówienia produktów na infolinii.

3.6.    Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

3.7.    Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „zasadach sprzedaży” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.

3.8.    Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepie online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop i Mango.

3.9.    Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktu.

3.10.  Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

4. Warunki uczestnictwa w promocji

4.1.  Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

4.1.1.Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.2.Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.3.W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

4.2.W Promocji nie mogą brać udziału:

4.2.1.Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.2.Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

5. Reklamacje

5.1.    Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
z dopiskiem „Malejące Rabaty” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4. Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1.    Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl