Regulamin promocji bez VAT

 

REGULAMIN PROMOCJI „Zakupy bez VAT”

27 grudnia 2017 – 1 stycznia 2018

 

1. Postanowienia ogólne

1.1.    Promocja pod nazwą „Zakupy bez VAT” (zwana dalej „Promocja”) jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzona przez firmę Studio Moderna Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 9,  (zwaną dalej „Organizatorem”).

1.2.    Niniejszy regulamin reguluje zasady organizacji Promocji „Zakupy bez VAT”, określa prawa i obowiązki jego uczestników.

1.3.    Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacją jego wszystkich postanowień.

1.4.    Miejscem Promocji jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.    W Promocji można wziąć udział wielokrotnie w terminie określonym w pkt 2.1. dokonując  zakupów według zasad określonych w pkt.3.

 

2. Czas trwania Promocji

2.1.Sprzedaż produktów objętych Promocją rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2017 r. o godz. 8:00, a zakończy w dniu 1 stycznia 2018 r. o godz. 24:00. W przypadku zamówień online decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer sklepów online www.dormeo.pl , www.dormeo.pl, www.topshop.pl , www.nutribullet.pl

2.2.Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów z Promocji
z powodu wyczerpania się stanu magazynowego produktów.

2.3.Zakup produktów objętych Promocją przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji.

 

3. Zasady Promocji

3.1.    Promocja obejmuje wszystkie produkty w cenach regularnych (a więc takie, na które nie jest udzielony rabat, które nie mają prezentu dodawanego do zakupu itp.)

3.2.    Dokonując zakupu w okresie trwania Promocji określonym w pkt 2 Uczestnik może skorzystać z rabatu, który jest równy lub większy wartości podatku VAT dla produktu w cenie regularnej.

3.3.    Produkty biorące udział w promocji objęte są 8% lub 23% stawka podatku VAT. Zgodnie z ustawąz dnia 18.03.2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, 8 % i 23% podatek naliczany jest od kwoty netto (a więc matematycznie rabat powinien wynosić odpowiednio 7,4% i 18,7%). Ze względów technicznych rabat zaokrąglony jest odpowiednio do wartości 19% (dla produktów ze stawką VAT 23%) oraz 8% (dla produktów ze stawką VAT 8%) oraz jest odliczany od kwoty brutto.

3.4.    Promocja przeprowadzana jest w sklepach internetowych: www.dormeo.pl, www.delimano.pl, www.topshop.pl , www.nutribullet.pl oraz w sklepach stacjonarnych Top Shop oraz Mango.

3.5.    Promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty zakupione przez Uczestników w terminach określonych w pkt. 2 Regulaminu, w punktach sprzedaży znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym sklepach Online zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej).

3.6.    Uczestnik Promocji może dokonać zwrotu zakupionego Produktu wyłącznie w wyznaczonym terminie i zgodnie z warunkami zakupu określonymi w „warunkach zakupu” dostępnymi online na stronach internetowych Organizatora.

3.7.    Zwrotom podlega towar zakupiony w sklepach online lub na infolinii. Zwroty towaru nie są możliwe w przypadku zakupów dokonywanych w sklepach stacjonarnych Top Shop oraz Mango.

3.8.    Wraz ze zwracanym produktem Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć: oświadczenie
o odstąpieniu od umowy lub poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, oraz kopię dowodu zakupu produktów.

3.9.    Po przyjęciu zwrotu produktu i poprawnie wypełnionego formularza reklamacyjnego Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie zgodności zwrotu z regulaminem Promocji oraz zwrotu kwoty brutto wskazanej na dowodzie zakupu na podane w formularzu przez Uczestnika konto bankowe.

3.1. 

3.1. 

 

 

  1. Warunki uczestnictwa w Promocji

4.1.    Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:

4.1.1.Jest osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4.1.2.Ma adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.3.W czasie trwania Promocji dokona zakupu jako osoba fizyczna, a nie jako przedsiębiorca, w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz art. 4 Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t.).

4.2.    W Promocji nie mogą brać udziału:

4.2.1.Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4.2.2.Osoby, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają zawarte
z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

 5. Reklamacje

5.1.    Reklamacje, co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane w formie pisemnej pod rygorem nieważności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora
z dopiskiem „Zakupy bez VAT” w czasie trwania Promocji oraz 14 dni po jej zakończeniu.

5.2.    Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji.

5.3.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego dokładny adres, numer telefonu kontaktowego oraz nazwę i adres miejsca w którym zakupił on produkt objęty Promocją, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.4.    Organizator będzie rozpatrywać reklamację na podstawie regulaminu.

5.5.    O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony telefonicznie w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

  1. Postanowienia końcowe

6.1.    Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjno-konkursowy. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

6.2.    Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl